Regulamin serwisu internetowego fotografika.edu.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania oraz zawierania umów o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu fotografika.edu.pl oraz umów zawieranych drogą kontaktu bezpośredniego poprzez kontakt poczty elektronicznej. Serwis fotografika.edu.pl prowadzonym jest przez Sebastiana Siębora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Cool Pics Sebastian Siębor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  Bruki Unisławskie 79, 86-260 Unisław, NIP: 8751484480, REGON: 340847090 (zwanego dalej Organizatorem).
 2. Klient ma możliwość kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem następujących danych:
  1. adres korespondencyjny: Bruki Unisławskie 79, 86-260 Unisław
  2. adresy poczty elektronicznej: kontakt@fotografika.edu.pl, konkurs@todobrykonkurs.pl
  3. telefon komórkowy: +48 737 669 968
 3. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie, zapisanym z wielkiej litery, przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Organizatorem  za pośrednictwem Serwisu lub przez kontakt poczty elektronicznej umowę o świadczenie Usług.
  2. Konsument – Klient, który zawiera z Organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Konto – funkcjonalność Serwisu polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów z Organizatorem
  4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Organizatora,
  5. Regulamin – niniejszy dokument,
  6. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem fotografika.edu.pl
  7. Uczestnik – Klient lub osoba trzecia, która bierze udział w Warsztatach lub kursach na podstawie umowy zawartej z Organizatorem
  8. Usługa – przedmiot umowy zawieranej przez Klienta z Organizatorem, której przedmiotem jest uczestnictwo Klienta lub osoby trzeciej na rzecz której zawarł on umowę, w Warsztatach lub Kursach.
  9. Warsztaty – zajęcia lub treści edukacyjne poświęcone określonemu zagadnieniu z zakresu fotografii, których czas trwania, program i forma określone są w opisie Warsztatów dostępnym w Serwisie.
  10. Kursy – zajęcia lub treści edukacyjne poświęcone określonemu zagadnieniu z zakresu fotografii, których czas trwania, program i forma określone są w opisie Kursów dostępnym w Serwisie.
 4. Organizator stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o Usługach podane w Serwisie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest posiadanie urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego zainstalowaną przeglądarkę Edge (wersja __ lub wyższa), Firefox (wersja __ lub wyższa), Opera (wersja __ lub wyższa), Google Chrome (wersja __ lub wyższa) lub Safari (wersja __ lub wyższa) z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Do dokonywania zakupów w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
 5. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach lub kursach jest zaakceptowanie Regulaminu.
 7. Konto umożliwia zapamiętanie danych Klienta oraz historii zamówień.
 8. Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w jego ustawieniach.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie uznawanymi normami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 10. Organizator może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego. Organizator może również usuwać z Serwisu treści umieszczone przez Klienta wbrew postanowieniom ust. 8.
 11. Klient, po wyrażeniu odrębnej zgody może zasubskrybować usługę Newslettera, polegającą na cyklicznej wysyłce wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Newslettera.
 12. Organizator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w szczególności certyfikat SSL.

§ 3.Warunki ZAWIERANIA UMÓW

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru Usług, ich konfiguracji umieszczając je w „koszyku”, a przejść do „koszyka” (ikona „torby z zakupami/ koszyka zakupowego” w prawym górnym rogu strony), kliknąć przycisk „przejdź do kasy” a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 2. W celu zawarcia umowy świadczenia Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy skontaktować się z Serwisem wysyłając wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, oraz dokonać wybory Usług. Organizator określi warunki finansowe Klientowi za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji konta tj. poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji konta tj. poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 5. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 6. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem Organizatorowi wiążącej oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług i po otrzymaniu od Organizatora e-maila potwierdzającego zamówienie skutkuje zawarciem umowy i powoduje obowiązek zapłaty wynagrodzenia. W celu realizacji zamówienia za pomocą kontaktu z Serwisem przez pocztę elektroniczną Organizator określa warunki uczestnictwa w Warsztatach lub Kursie, zatwierdzeniu warunków umowy świadczenia Usług przez Klienta skutkuje zawarciem umowy i powoduje obowiązek zapłaty wynagrodzenia.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 8. Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Organizator może anulować zamówienie.
 9. Klient realizujący płatność w systemie ratalnym jest zobowiązany dokonywać terminowych wpłat. W przypadku braku wpłat rat w ustalonych drogą poczty elektronicznej terminach Organizator może anulować zamówienie.
 10. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta zaoferuje mu zastępczą Usługę lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Klienta jest w tym zakresie dla Organizatora wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.
 11. Klient ma możliwość dokonania płatności pomocą szybkich przelewów online tPay.com obsługiwanych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. (ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań) lub za pomocą tradycyjnego przelewu.
 12. Klient wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e-mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 13. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach, Organizator może udostępnić płatność w formie ratalnej.

§ 4. zasady WARSZTATÓW STACJONARNYCH

 1. Uczestnikiem Warsztatów może być tylko osoba pełnoletnia, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13, może być Uczestnikiem wyłącznie pod opieką swojego opiekuna prawnego, będącego również uczestnikiem kursu.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi poprzez sprzeczna z zawartą Umową działanie Uczestnika, na rzecz którego zawarł Umowę. Działania i zaniechania Uczestnika, na rzecz którego Klient zawarł umowę, są równoznaczne z działaniami i zaniechaniami samego Klienta.
 4. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca prowadzenia Warsztatów, wyżywienia ani noclegów, chyba że opis konkretnych Warsztatów stanowi inaczej.
 5. Klient ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, w tym w szczególności prawo do uczestnictwa w Warsztatach, jeśli osoba ta spełnia warunki uczestnictwa w Warsztatach, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Warsztatów.
 6. Uczestnik obowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora dotyczących organizacji i przebiegu Warsztatów.
 7. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby Uczestników na konkretne Warsztaty podanej w opisie Warsztatów, Organizator nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów może je odwołać, informując o tym niezwłocznie Uczestników i zwracając im w terminie 14 dni wszelkie dokonane płatności.
 8. W przypadku zajścia nagłej, nieprzewidzianej i niemożliwej do zapobieżenia przez Organizatora sytuacji uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów takich jak przypadki siły wyższej, złe warunki atmosferyczne czy choroba prowadzącego z jednoczesnym brakiem możliwości zapewnienia zastępstwa, Organizator ma prawo odwołać Warsztaty, o czym niezwłocznie informuje Uczestników i proponuje im inny termin Warsztatów lub zwrot wpłaconych kwot. W przypadku oświadczenia Uczestnika odstąpieniu od umowy lub braku stosownego oświadczenia w terminie 7 dni, Organizator w terminie 14 dni od dnia odwołania Warsztatów dokonuje zwrotu wpłaconych środków.
 9. Organizator ma prawo usunąć spośród Uczestników kursu osobę, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników bądź uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie Warsztatów.

§ 5. zasady warsztatów on-line

 1. Warsztaty w formie on-line polegają na realizacji przez Uczestników materiałów edukacyjnych w formie e-learningu, umieszczonych na platformie https://fotografika.myvod.io/ (190 godzin), do której Uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp. Zakazane jest przekazywanie tego dostępu osobom trzecim. Warsztaty w formie on-line obejmują również uczestnictwo w nieobowiązkowych zajęciach online w trybie „live” (32 w ciągu dwóch semestrów), których zapis umieszczany jest na platformie oraz możliwość uczestnictwa w konsultacjach prac z wykładowcami.
 2. W każdym tygodniu Uczestnicy otrzymują dostęp do min. 4 materiałów, a udostępniane są one na okres 4 miesięcy. Na prośbę Uczestnika dostęp może zostać wydłużony.
 3. Warsztaty w formie online składają się z 2 semestrów, spośród których każdy semestr trwa 4 miesiące i składa się z 4 bloków tematycznych. Po zakończeniu pierwszego semestru Uczestnik ma prawo kontynuować naukę na drugim semestrze przy czym nie jest to obowiązkowe.
 4. Uczestnikowi w ramach każdego semestru przysługuje prawo do czterokrotnej konsultacji wykonanych w ramach zadań wyznaczonych przez osoby prowadzące warsztaty prac fotograficznych, które odbywają się w 6-8 osobowych grupach, w indywidualnie uzgadnianych terminach.
 5. Po zakończeniu pierwszego semestru Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia, który jednocześnie umożliwia zawarcie umowy o uczestnictwo w drugim semestrze Warsztatów, zaś po zakończeniu drugiego semestru, Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia całego cyklu. Certyfikaty przekazywane są w formie pliku pdf.
 6. Na indywidualny wniosek Uczestnika, umotywowany przyczynami losowymi uniemożliwiającymi kontynuację nauki, Organizator może umożliwić Uczestnikowi zawieszenie nauki w ramach Warsztatów i jej późniejsze podjęcie w kolejnych edycjach Warsztatów. Zawieszenie nie może trwać więcej niż dwa lata.
 7. Organizator ma prawo usunąć spośród Uczestników kursu osobę, która swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników bądź uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie Warsztatów, lub obraża lub demotywuje innych uczestników lub Wykładowców.

§ 6. prywatność

Zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych Klientów, Uczestników oraz innych użytkowników Serwisu osobowych określa Polityka Prywatności.

§ 7. ReklamacjE

 1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Usługi pozbawione wad.
 2. Organizator zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 3. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu lub wadach świadczonych Usług
 4. Klient może zgłaszać reklamacje w następujący sposób: 
  1. za pośrednictwem adresu korespondencyjnego: Bruki Unisławskie 79, 86-260 Unisław
  2. za pośrednictwem adresu korespondencyjnego: kontakt@fotografika.edu.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie i wskazać na niezgodność Usług z umową lub wady w funkcjonowaniu Serwisu
 6. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.
 3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Organizatora.
 5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 6. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Konsument. 
 7. W przypadku rozpoczęcia świadczenia przed odstąpieniem od umowy, Klient ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie ceny wynagrodzenia.
 8. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, gdy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz w stosunku  do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługują również Klientowi prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, który zawiera umowę, która nie ma dla niego charakteru zawodowego.

§ 9. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Organizatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu oraz z materiałów udostępnianych przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego. Zakazane jest w szczególności ich rozpowszechnianie.
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie Usługi są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Prawa własności intelektualnej do obiektów fotografowanych podczas Warsztatów (np. prawa autorskie do fotografowanych utworów takich jak kompozycje oraz prawa do wizerunku) mogą być przedmiotem praw wyłącznych osób trzecich, zaś wykorzystanie przez Uczestników wykonanych przez siebie fotografii z tymi obiektami, może wymagać uzyskania ich zgody bądź udzielenia uprawnień licencyjnych.
 5. Uczestnik zachowując pełnię majątkowych praw autorskich, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na czas określony pięciu lat do wszystkich fotografii wykonanych przez nich w związku z uczestnictwem w Warsztatach, na wszystkich znanych w chwili ich ustalenia polach eksploatacji, a w szczególności następujących stosowania, wykorzystywania, wprowadzania go do obrotu, druku, sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, najmu, wyświetlania, używania, przechowywania, przystosowania, modyfikowania, zmieniania, tłumaczenia, rozpowszechniania w sieci Internet (w szczególności w serwisach społecznościowych – w tym Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube) oraz w sieciach zamkniętych, optymalizowania, publicznego wystawiania i udostępniania, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania, udostępniania w sieci internetowej, telewizji cyfrowej, instalacji, zapisu na dowolnym nośniku, zapisywania i kopiowania przez sprzęt cyfrowy i analogowy, przetwarzania, reprodukcji, użycia w znaku towarowym, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, rozpowszechniania ich fragmentów, użycia w reklamie Organizatora, jak i osób trzecich, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, emisję na zamówienie, zwielokrotnianie go na płytach CD, DVD, blue-ray, pamięciach masowych komputera, pamięciach flash.

§ 10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Organizatorem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową 
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta,
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Organizator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający Konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do umów o świadczenie Usług zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.